SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Salgs- og leveringsbetingelser (“Betingelserne”) gælder for alle aftaler for Fiotek Rustfri Stål A/S, ( FRS) CVR 26990343 salg og levering af produkter og ydelser, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med FRS’s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om FRS’s salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til Kunden (“Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbs- betingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til FRS udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftale-grundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Mail er i denne forbindelse, og nedenfor hvor skriftligt er påkrævet, at betragte som skriftligt.

3. Produkter og tilknyttede ydelser

3.1 Produkter. De produkter som FRS sælger og leverer til Kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen. Kunden bærer selv ansvaret for, at den bestilte ydelse er egnet til at opfylde Kundens behov. Har Kunden ikke præciseret en standard eller nærmere angivet de betingelser, som produktet skal opfylde, herunder fremsendt nødvendige statiske beregninger, vil FRS levere en vare af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. FRS’s produkter omfatter kun det i ordrebekræftelsen specificerede. Alle oplysninger om produkters tekniske specifikationer, dimensioner, kapacitet, priser og andre data, som er anført i kataloger, billedmateriale, prislister eller lignende er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun bindende for FRS i det omfang, at oplysningerne udtrykkeligt er gengivet i ordrebekræftelsen

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som FRS sælger og leverer til Kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter ud­ føres håndværksmæssigt korrekt og overholder dansk lov­givning ved leveringen. Det er en forudsætning, at Kunden stiller evt. nødvendige ressourcer til rådighed samt at der er uhindret adgang til opgaven.

3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter og tilknyttede ydelser, som FRS sælger og leverer til Kunden, er beregnet til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er FRS i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal holde FRS skadesløs, i det omfang FRS måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Alle priser angives i danske kroner. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger FRS’s ordrebekræftelse, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage og transport. Priser i prislister er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel. Ordre kan blive pålagt et ekspeditionsgebyr.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser netto kontant, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. FRS er berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti, forudbetaling eller deponering af købesummen, som betingelse for at udføre ordren.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Ved forsinket betaling, betaler Kunden rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter og tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra FRS, har FRS ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: a) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, b) ophæve salget af produkter og/eller til­ knyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til Kunden, eller kræve forudbetaling herfor, c) suspendere fremtidig leveringer til kunden, indtil denne har ydet fuld betaling af alle udestående beløb og/eller d) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Ejendomsret

6.1 Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos FRS, indtil den fulde købesum inkl. renter og øvrige omkostninger er betalt. Før den fulde købesum inkl. renter og øvrige omkostninger er betalt, er Kunden uberettiget til at sælge, pantsætte, klausulere eller på anden lignende måde disponere over det leverede. I samme periode er Kunden endvidere forpligtiget til at holde det leverede forsikret mod skader som følge af tyveri, hærværk, brand, vand og lignende for et beløb, der til enhver tid dækker værdien i han­del og vandel af det leverede, dog minimum for et beløb svarende til FRS’s til enhver tid værende tilgodehavende hos Kunden grundet det leverede.

7. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

7.1 Tilbud. FRS’s tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er FRS i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for FRS, medmindre FRS skriftligt meddeler Kunden andet.

7.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter og tilknyttede ydelser til FRS skriftligt. En ordre skal indeholde oplysninger for hvert ordret produkt og ydelse. Kundens tegninger skal leveres i filtyper, der svarer til de processer som produkterne skal bearbejdes i.h.t..

7.3 Ordrebekræftelser. FRS tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og tilknyttede ydelser til Kunden skriftligt senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde FRS. FRS er først forpligtet, når FRS har afgivet en skriftlig ordrebekræftelse og er alene forpligtet i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold, hvorfor kunden opfordres til at gennemgå ordrebekræftelsen grundigt.

7.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og tilknyttede ydelser uden FRS’s skriftlige ac­cept. Alle ønsker om ændringer skal være skiftlige.

7.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis FRS’s bekræftelse af en ordre på produkter og tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med Kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og Kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal Kunden meddele det til LB skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er Kunden bundet af ordrebekræftelsen.

8. Levering

8.1 Leveringsbetingelse. Alle leverancer sker EX WORKS (Inco­ terms 2010). Risikoen for det købte overgår til Kunden ved levering. Når Kunden er forpligtet til at afhente varen, og FRS holder den klar, går risikoen over på Kunden allerede på dette tidspunkt. Har parterne ikke aftalt et fast leveringstidspunkt, er Kunden forpligtet til at afhente senest 2 arbejdsdage efter, at Kunden er orienteret om at varen kan afhentes. Emballage/paller tages ikke retur.

8.2 Leveringstid. FRS leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af FRS’s ordrebekræftelse. FRS har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Dersom produkter der ifølge af tale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af Kunden, kan FRS efter eget valg lade varerne bortsælge for Kundens regning efter advis til Kunden, eller oplægge varerne for Kundens regning og risiko. Dette fritager ikke Kunden fra at betale den aftalte købesum til forfaldstidspunktet.

8.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal Kunden straks og inden 5 dage meddele skriftligt og begrundet reklamation til FRS. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til FRS, kan den ikke senere gøres gældende.

8.4 Ved levering af bulk varer og den bestilte mængde er over 100 stk. forbeholder FRS sig retten til at over og underle­vere med 5% ift. bestilt mængde.

9. Forsinket levering

9.1 Meddelelse. Hvis FRS forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller til knyttede ydelser, informerer FRS Kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

9.2 Ophævelse. Hvis FRS undlader at levere produkter og tilknyttede ydelser senest 30 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som Kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 15 dage, kan Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til FRS. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

10. Garanti

10.1 Garanti. FRS garanterer, at produkter og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen.

10.2 Undtagelser. FRS’s garanti omfatter ikke sliddele og fejl eller mangler, der skyldes: a) almindelig slitage, b) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med FRS’s instruktioner eller almindelig praksis, c) reparation eller ændring udført af andre end FRS, og d) andre forhold som FRS er uden ansvar for.

10.3 Meddelelse. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel i ga­rantiperioden, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til FRS. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til FRS, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give FRS de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som FRS beder om.

10.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at FRS har modtaget meddelelse fra Kunden om en fejl eller mangel og under­ søgt kravet, meddeler FRS Kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til FRS. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til FRS. FRS bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til Kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

10.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at FRS har afgivet med­delelse til Kunden efter pkt. 10.4 om, at en fejl eller mangel er om-fattet af garanti, afhjælper FRS fejlen eller manglen ved at: a) udskifte eller reparere defekte dele, eller b) sende dele til Kunden med henblik på Kundens egen udskiftning eller reparation.

10.6 Ophævelse. Hvis FRS undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at FRS har givet meddelelse til Kunden efter pkt. 10.4, af årsager, som Kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 15 dage, kan Kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til FRS. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter og tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 10.

11. Ansvar

11.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

11.2 Produktansvar. FRS er alene ansvarlig for produktansvar i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. FRS er alene ansvarlig for personskade, hvis det bevises at en sådan skade var en følge af groft uagtsomhed eller forsømmelse af FRS eller en tredjepart for hvem FRS er ansvarlig for. Kunden skal skadesløsholde FRS, i det om-fang FRS måtte ifalde produktansvar herudover.

11.3 Ansvarsbegrænsning. FRS er kun ansvarlig for mangler ved FRS’s leverancer, hvis Kunden har anvendt disse på forskrifts­ mæssig og forsvarlig måde samt ifølge FRS’s anvisninger. FRS’s ansvar er begræns et til fejl i FRS’s egne leverancer, men ikke for fejl der opstår i forbindelse med at FRS’s leverancer føjes ind i eller til andres leverancer. Forandring af eller indgreb i det leverede uden FRS´s skriftlige samtykke fritager FRS for enhver forpligtelse.

11.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftale­ grundlaget er FRS ikke ansvarlig over for Kunden for indi­rekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. Kunden kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori produktet måtte være indføjet.

11.5 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er FRS ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for FRS’s kontrol, og som FRS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, almindelig vareknaphed, mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra FRS’s leverandør, strøm- svigt, computervirus og arbejdsstridigheder.

12. Immaterielle rettigheder

12.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettighe­der, tilhører FRS. Alle tegninger, modeller, tekniske dokumenter og lignende vedrørende leverancen, som overgives fra FRS til Kunden, forbliver FRS’s ejendom. Uden skriftlig tilladelse fra FRS, må sådanne oplysninger og dokumenter alene benyttes i forbin­delse med Kundens brug eller videresalg af varen. Kunden må således ikke kopiere, reproducere, overgive til eller på anden måde kommunikere sådanne oplysninger og dokumenter til tredjemand. Alle sådanne oplysninger og dokumenter skal returneres til FRS, såfremt FRS forlanger det

13. Fortrolighed

13.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge FRS’s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over FRS’s fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 13.1. Kun­ den skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab

13.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 13.1-13.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret

14. Transport af rettigheder

14.1 Rettigheder. FRS er berettiget til at overdrage sine rettigheder til tredjemand til eje eller sikkerhed. FRS er forpligtet til at underrette Kunden om en sådan overdragelse. Kunden kan kun overdrage eller på anden måde overlade sine rettigheder, såfremt FRS forudgående skriftligt godkender dette.

15. Eksportkontrol

15.1 Eksport. Kunden er gjort bekendt med at visse produkter og teknologier, samt dele heraf, kan være omfattet af lovgivningen for eksport af produkter med dobbelt anvendelse (Dual-Use) eller særlige sanktioner og som følger heraf ikke må eksporteres uden forudgående godkendelse og tilladelse fra relevante myndigheder. Det påhviler til enhver tid Kunden at undersøge forholdene og om nødvendigt indhente tilladelse fra relevante myndigheder til at eksportere eller reeksportere FRS’s produkter og teknologier.

16. Gældende ret og værneting

16.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. Den internationale købelov (CISG) skal ikke finde anvendelse

16.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol, med værneting Odense

Ansvarsfraskrivelse

Det er altid Fiotek Rustfri Stål A/S´s hensigt at dele vores – og vores samarbejdspartneres brede viden og erfaring med vores kunder, men vi giver ingen garanti for, at informationerne der er anført på hjemmesiden, er uden fejl og mangler. Fiotek Rustfri Stål A/S påtager sig derfor ikke ansvaret for konsekvenser af hverken oplysninger på virksomhedens website, eller konsekvenser af oplysninger der henvises til via eksterne websites eller kilder. Vi opfordrer altid kunderne til at kontakte os ved tvivlsspørgsmål eller ved projektopstart, da hvert projekt ofte er unikt, og er påvirket af forskellige, individuelle faktorer.